Privacy Policy

Dit privacy, beveiligings en cookiebeleid ("Privacybeleid") is van toepassing op de verwerking van al uw persoonsgegevens die op de website worden verzameld door Bie Riel. In dit Privacybeleid verwijzen "wij", "onze" en "ons" naar Bie Riel, en verwijst "u" naar de gebruiker van de website.

Als u onze website bezoekt, verkrijgen wij persoonsgegevens die u bewust aan ons bekendmaakt. Wij vragen om gegevens indien u een aankoop doet, waaronder bijvoorbeeld uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geslacht, creditcardgegevens ("Persoonsgegevens").

Wanneer u informatie opvraagt, wanneer u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief, om uw online-account aan te maken of wanneer u gebruikmaakt van een andere dienst van de website. In dat geval gebruiken wij die persoonsgegevens om een gebruikersprofiel aan te maken. In dit kader kunnen wij de gegevens die u ons online verstrekt, combineren met andere gegevens uit bronnen van Bie Riel, transacties en berichten die worden verzameld of verwerkt door Bie Riel en bevoegde onderaannemers.

Ten slotte kunnen wij, als u een openbaar bericht plaatst over Bie Riel of rechtstreeks met ons communiceert op een sociale media-website, de in die berichten of in uw openbare profiel vervatte gegevens verzamelen en verwerken ten behoeve van de behandeling van uw eventuele vragen aan de klantenservice en om de publieke opinie over Bie Riel bij te houden en te beïnvloeden.

De persoonlijke en niet persoonlijke gegevens die wij ontvangen als u onze website bezoekt, worden vertrouwelijk behandeld. Wij houden ons in dat verband strikt aan de geldende nationale beschermingswetgeving. Door gebruik te maken van onze website geeft u aan dat u instemt met het privacy- , beveiligings- en cookiebeleid van de website, dat van tijd tot tijd kan worden gewijzigd.

 • Uw privacy

Wij kunnen uw persoonlijke informatie ("persoonsgegevens") verzamelen, verwerken en gebruiken om onze verplichtingen uit hoofde van eventueel tussen u en ons gesloten overeenkomsten (zoals bestellingen voor producten) na te komen, om uw informatie te verstrekken die u van ons verlangt, om uw actuele product en promotionele informatie te verstrekken en om u onze nieuwsbrief te sturen.

Bie Riel is verantwoordelijk voor de verwerking van uw Persoonsgegevens. Als u ingelogd bent en u formulieren invult of uw gegevens op de Bie Riel website bekijkt, wordt er gebruik gemaakt van een beveiligde verbinding (http via SSL, ook wel HTTPS genoemd). De gegevens die u invoert, worden automatisch versleuteld alvorens verzonden te worden. Alle gegevens en informatie die wij ontvangen, worden beschermd, worden geregistreerd in België, en zijn uitsluitend beschikbaar voor bevoegde medewerkers en onderaannemers. Wij verzamelen niet automatisch persoonsgegevens, tenzij u ons daarvoor vooraf toestemming verleent. Zo kunnen wij u als u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief, vragen naar uw e-mailadres, of kunnen wij als u een artikel uit de webshop koopt, vragen naar uw naam, postadres en e-mailadres. De verzamelde gegevens worden vertrouwelijk en beveiligd tegen mogelijk misbruik bewaard en zullen dus uitsluitend worden gebruikt voor de hiervoor genoemde beperkte doeleinden. 

 • Doel van de verwerking van persoonlijke gegevens

Indien u daarmee hebt ingestemd door het desbetreffende vakje aan te vinken alvorens uw registratie op de website in te dienen, worden uw persoonsgegevens door ons verwerkt om u informatie te kunnen sturen over Bie Riel, om u per email informatie te kunnen sturen over Bie Riel, en om u het laatste nieuws te kunnen sturen over acties en producten. Wij houden u graag op de hoogte van onze nieuwste producten, evenementen, speciale aanbiedingen en andere mogelijkheden en ontwikkelingen binnen Bie Riel. Dit doen we door middel van elektronische nieuwsbrieven. Daartoe verwerken wij uw naam, e-mailadres en een overzicht van de nieuwsbrieven die wij u reeds hebben toegezonden. Wij bewaren uw persoonsgegevens zo lang als u informatie van ons wilt ontvangen. Indien u die emails niet langer wilt ontvangen, kunt u zich daarvoor te allen tijde afmelden door contact op te nemen met ons op het e-mail adres: info@bieriel.com of door gebruik te maken van de afmeldoptie die in elk van ons afkomstig emailbericht is opgenomen.

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt ten behoeve van het technisch en functioneel beheer van de website. Als u onze website bezoekt, verwerken onze websitebeheerders deze technische gegevens die zijn verbonden aan het gebruik van onze website, om ons in staat te stellen de functionaliteiten van onze website aan te bieden. Met deze technische gegevens kunnen onze websitebeheerders de website beheren, bijvoorbeeld door technische problemen op te lossen of de toegankelijkheid van bepaalde delen van de website te verbeteren. Zodoende zorgen wij ervoor dat u de informatie op de website snel en eenvoudig kunt vinden. Voor dit doel wordt ook gebruik gemaakt van cookies. 

Wij verwerken technische gegevens zoals het IP-adres van uw computer, de bezochte webpagina's van de Website, de internetbrowser die u gebruikt, eerder of later bezochte websites en de duur van een bezoek/sessie. Wij bewaren technische gegevens zo lang als wettelijk voorgeschreven is voor dit doel.

Andere doeleinden omvatten onder meer:

 1. managementinformatie en statistische gegevens genereren
 2. als u deelneemt aan onze prijsvragen, evenementen, wedstrijden, acties en/of kansspelen,die prijsvragen, evenementen, wedstrijden, acties en/of kansspelen te kunnen organiseren, om de winnaars bekend te kunnen maken en de respons op prijsvragen, evenementen, wedstrijden, acties en/of kansspelen te kunnen meten
 3. voldoen aan wettelijke verplichtingen
 4. content die u plaatst, aan u te kunnen toeschrijven
 5. betalingen verwerken
 6. fraude en misbruik voorkomen en stoppen
 7. voor boekhouddoeleinden
 • Wie heeft inzage in uw persoonlijke gegevens

Bie Riel maakt gebruik van derden voor bepaalde verwerkingsactiviteiten, zoals website-hosting. Voor zover deze derden inzage hebben in persoonsgegevens om die verwerkingsactiviteiten te kunnen uitvoeren, hebben we de nodige organisatorische en contractuele maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens uitsluitend worden verwerkt voor bovengenoemde doeleinden. Alleen als we daartoe wettelijk verplicht zijn, worden uw persoonsgegevens verstrekt aan toezichthouders, fiscale autoriteiten en opsporingsinstanties.

Bie Riel organiseert incidenteel prijsvragen, acties of kansspelen in samenwerking met derden. In dat geval wordt dat duidelijk op de website vermeld. Indien u deelneemt aan dergelijke prijsvragen, evenementen of kansspellen worden uw persoonsgegevens (voor zover noodzakelijk) aan die derden ter beschikking gesteld.

 • Derden

Derden kunnen via onze website informatie ontvangen of verzamelen. 

Deze derden zijn contractueel gebonden jegens Bie Riel, om de persoonsgegevens uitsluitend te gebruiken in overeenstemming met ons privacy-, beveiligings- en cookiebeleid. Wij houden ons niet bezig met de verkoop van persoonsgegevens van onze klanten aan derden voor marketingdoeleinden. Het kan echter voorkomen dat wij op de in dit privacybeleid beschreven wijze informatie uitwisselen met bepaalde derden waarmee uw identiteit niet kan worden achterhaald. Er zijn nog andere beperkte omstandigheden waarin wij persoonsgegevens uitwisselen. Zo kunnen wij van tijd tot tijd gebruik maken van de diensten van derden om ons te helpen het gebruik van onze website te analyseren. Zonder uw toestemming is het deze derden niet toegestaan u informatie over producten en diensten van andere ondernemingen te sturen.

Bepaalde derden beheren de content van pagina's op de website. Deze derden delen onze inzet voor de bescherming van uw privacy. Ook kunnen wij in bijzondere gevallen persoonsgegevens vrijgeven om te voldoen aan verzoeken van justitie en overheidsinstanties, ten behoeve van de handhaving van de gebruiksvoorwaarden van de website en andere overeenkomsten en ter bescherming van klanten en anderen. Wij kunnen dit doen als wij te goeder trouw van mening zijn dat bekendmaking van deze informatie anderszins noodzakelijk of wenselijk is, bijvoorbeeld om de identiteit te achterhalen van, contact op te nemen met of gerechtelijke stappen te nemen tegen een persoon die schade toebrengt aan of inbreuk maakt op de rechten of eigendommen van onze onderneming, een andere gebruiker of iemand anders die daardoor nadeel zou kunnen lijden. 

 • Logbestanden

Net als de meeste websites verzamelen wij automatisch informatie waarmee uw identiteit niet kan worden achterhaald, en slaan we die op in logbestanden. Deze informatie omvat internetprotocol (IP) adressen, browsertype, internet service provider (ISP), pagina's die u doorleiden of die het laatst zijn opgevraagd, besturingssysteem, datum /tijdsstempel en clickstream-gegevens. Wij gebruiken deze informatie, waarmee de identiteit van gebruikers niet kan worden achterhaald, om trends te analyseren, om de site te beheren en om demografische informatie te verzamelen over ons gebruikersbestand als geheel. Wij koppelen deze automatisch verzamelde informatie niet aan informatie waarmee de identiteit kan worden achterhaald.

 • Sociale platforms

Wij maken u erop attent dat, indien u voor die optie kiest, uw activiteit op onze website ook ter beschikking wordt gesteld aan sociale platforms, daaronder begrepen doch niet beperkt tot Facebook, Pinterest, Instagram enz. Indien u ervoor kiest onze website te delen via sociale media zoals LinkedIn, Facebook, Instagram, enz. worden uw persoonsgegevens (zoals uw naam en het feit dat u geïnteresseerd bent in Bie Riel) ook zichtbaar voor alle bezoekers van uw persoonlijke webpagina op LinkedIn, Facebook, Instagram, enz. afhankelijk van uw accountinstellingen. Op het gebruik van die sociale media-websites zijn uitsluitend de algemene voorwaarden (met inbegrip van het privacybeleid) van de desbetreffende sociale media-website van toepassing. Bie Riel is niet verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens of het privacybeleid van die sociale media-websites. Derhalve zijn algemene gebruiks en verkoopvoorwaarden en ons privacy, beveiligings en cookiebeleid niet van toepassing op het gebruik van die websites.

 •  Cookies op deze website

Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine gegevensbestandjes die door onze website worden verzonden en door uw browser op de harde schijf van uw computer worden opgeslagen, zodat wij uw browser kunnen herkennen wanneer u terugkeert op onze website. Cookies kunnen gegevens verzamelen over het gebruik van onze website, zoals de pagina's die zijn bezocht en de duur van de sessie van een gebruiker. Als u gebruikmaakt van onze website verzendt het cookie gegevens naar Bie Riel. Wij bewaren cookies niet langer dan nodig is. Op onze website maken wij gebruik van strikt noodzakelijke cookies, prestatiecookies, functionaliteitscookies, cookies van de eigenaar van de website, cookies van derden, blijvende cookies en sessiecookies.

Strikt noodzakelijke cookies zijn van essentieel belang om u in staat te stellen om door de website te navigeren en gebruik te maken van de mogelijkheden van de website, zoals het verkrijgen van toegang tot beveiligde delen van de website. Zonder deze cookies kunnen diensten waarom u heeft gevraagd, zoals winkelmandjes of een online factuur, niet worden geleverd.

Prestatiecookies, verzamelen anoniem informatie over de wijze waarop u onze website gebruikt, en de pagina's die u hebt bezocht, bijvoorbeeld de pagina's die u het meest bezoekt, en of u foutmeldingen krijgt van webpagina's. Deze cookies verzamelen geen informatie waarmee uw identiteit te achterhalen is. Alle informatie die deze cookies verzamelen, zijn totaalgegevens en dus anoniem. Deze informatie wordt uitsluitend gebruikt om de werking van onze website te verbeteren.

Functionaliteitscookies, onthouden uw selectie en keuzes om uw ervaring op onze website te verbeteren. Zo kunt u dankzij de cookies producten in uw winkelmandje plaatsen en de inhoud van uw winkelmandje inzien. Deze cookies maken het mogelijk voor onze website om keuzes die u maakt (zoals uw gebruikersnaam, taal of de regio waar u woont), te onthouden en om verbeterde, persoonlijkere functies te bieden. Zo kan onze Website herkennen in welke regio u thans gevestigd bent, door deze informatie op te slaan. Ook kan de website herkennen of de gebruiker zich reeds heeft aangemeld voor onze nieuwsbrief of dat de gebruiker een bepaalde pagina voor het eerst ziet. De informatie die deze cookies verzamelen, zijn totaalgegevens en dus anoniem. Deze cookies kunnen uw brows/surf-activiteit op andere websites niet bijhouden.

Cookies van de eigenaar van de website, bieden ons inzicht in wie welke pagina('s) heeft bezocht, om vast te stellen hoe frequent bepaalde pagina's worden bezocht en om vast te stellen welke gedeelten van de site het meest populair zijn, en in het algemeen om toezicht te houden op het gebruik van onze website.

Cookies van derden worden gebruikt voor het analyseren van verkeersbronnen en bezoekersgedrag, alsmede voor het beheren van toegangs en sitemogelijkheden op onze website.

Sessiecookies worden gebruikt om informatie op te slaan over uw pagina-activiteiten, zodat u eenvoudig verder kunt gaan waar u gebleven was op de pagina's van de server. Wanneer u de internetbrowser afsluit, eindigt de sessie en wordt de cookie verwijderd.

Blijvende cookies worden gebruikt om uw voorkeuren op te slaan en u te herkennen bij een volgend bezoek.

Niet strikt noodzakelijke cookies: wij plaatsen alleen cookies die niet strikt noodzakelijk zijn voor levering van de functionaliteiten van de Website, als u daarvoor vooraf toestemming hebt gegeven. Met die niet strikt noodzakelijke cookies verzamelen wij informatie over uw gebruik van de website en onthouden wij uw voorkeuren. Voorbeelden van verzamelde informatie zijn de bezochte pagina's en de duur van een gebruikerssessie. Met deze cookies proberen we uw gebruikerservaring op onze website te verbeteren. Als u geen toestemming geeft voor plaatsing van deze cookies, worden deze geblokkeerd.

De meeste webbrowsers zijn zo ingesteld dat cookies automatisch worden geaccepteerd en dat u via de browserinstellingen een zekere controle kunt uitoefenen op de meeste cookies, hoewel dat niet noodzakelijk is. Wij oefenen geen toezicht uit op cookies van derden, behalve van de hulppersonen die de webanalyse-service voor onze eigen site bieden. Indien u cookies wilt uitschakelen, kunt u dat doen door uw browserinstellingen aan te passen. Wij merken op dat u zich in dat geval wellicht niet kunt aanmelden voor of gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van onze website.

Voor meer informatie met betrekking tot de cookies die worden gebruikt op onze website, kunt u contact met ons opnemen op info@bieriel.com. Voor meer informatie over cookies en het uitschakelen daarvan kunt u contact opnemen met uw helpdeskbeheerder of de ondersteuningslijn van uw webbrowser. Meer informatie over cookies en hoe u kunt zien welke cookies zijn ingesteld en hoe u deze kunt beheren en verwijderen, vindt u op www.allaboutcookies.org.

 • Hoe wij uw persoonsgegevens beschermen

Uw persoonsgegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en onze website onderhoudt passende administratieve, technische en fysieke waarborgen en beveiligingsmaatregelen voor het beschermen van de persoonsgegevens die u op deze website verstrekt, tegen ongewilde, onrechtmatige of onbevoegde vernietiging, teloorgang, wijziging, toegang, bekendmaking of gebruikmaking en andere onrechtmatige vormen van verwerking. Daartoe maakt Bie Riel gebruik van verschillende beveiligingstechnieken, waaronder een beveiligde server, firewalls en versleuteling, alsmede fysieke beveiliging van de locatie waar de gegevens worden opgeslagen.

 • Gegevens van minderjarigen

Personen jonger dan 18 jaar mogen uitsluitend persoonsgegevens verstrekken aan Bie Riel met toestemming van een van hun ouders of voogd die onze privacy, beveiligings en cookiebeleid heeft doorgelezen.

 • Wijziging in ons privacy beleid

Ons privacy-, beveiligings- en cookiebeleid kan van tijd tot tijd worden gewijzigd: gebruikers van onze website worden geadviseerd dit beleid regelmatig door te nemen op mogelijke wijzigingen. Dit beleid is laatstelijk gewijzigd in Oktober 2016.

 • Recht op verbetering van de persoonsgegevens

Indien u vragen, opmerkingen of klachten hebt over ons of de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, of indien u niet langer wenst dat wij contact met u opnemen voor direct-marketingdoeleinden, kunt u contact met ons opnemen op onderstaand adres, telefoonnummer of emailadres. Voorts zullen wij u op verzoek een overzicht verstrekken van alle persoonlijke informatie, die wij over u hebben verzameld en bewaard. U kunt uw persoonlijke informatie wijzigen, corrigeren of bijwerken of ons verzoeken uw persoonlijke informatie uit onze databank te verwijderen. Wij zullen kopieën van persoonlijke informatie uitsluitend versturen aan het emailadres in ons bestand voor de bijbehorende bezoekersnaam.

 

Wenslijst

Je moet ingelogd zijn om een artikel aan je wenslijst te kunnen toevoegen.
Login als bestaande klant of registreer je als nieuwe klant:

Login Registreer

Om BieRiel.com goed te laten functioneren gebruiken wij cookies. Bekijk voor meer informatie ons cookiebeleid. Als u onze site gebruikt, gaan wij ervan uit dat u akkoord bent met het plaatsen van cookies.

akkoord